Visa Menu

Downloads

โปรดทราบว่าระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของวีซ่านั้นแตกต่างจากระยะเวลาของความคงทน

อายุของวีซ่าคือระยะเวลาที่สามารถใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยได้ โดยปกติอายุของวีซ่าคือ 3 เดือน แต่ในบางกรณีวีซ่าสามารถได้รับมีอายุ 6 เดือน 1 ปีหรือ 3 ปี อายุของวีซ่าจะได้รับตามดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทยและปรากฏบนวีซ่า

ระยะเวลาการเข้าพักถูกกําหนดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในขณะที่มาถึงท่าเรือเข้าเมืองและตามประเภทของวีซ่า ตัวอย่างเช่นระยะเวลาพํานักสําหรับวีซ่าเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 30 วันสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 60 วันและสําหรับวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง ระยะเวลาการเข้าพักที่กําหนดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะปรากฏบนแสตมป์เข้าหรือมาถึง ผู้โดยสารที่ต้องการอยู่ได้นานกว่านี้สามารถขอขยายเวลาเข้าพักได้ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02-2873101-10 หรือที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายการเข้าพักให้ปรึกษาเว็บไซต์ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองwww.immigration.go.th

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานโดยไม่คํานึงถึงประเภทของวีซ่าที่พวกเขาถืออยู่เว้นแต่พวกเขาจะได้รับใบอนุญาตทํางาน ผู้ที่ต้องการทํางานในประเทศไทยจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมเพื่อให้มีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทํางานสามารถดูได้ที่สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/workpermit/index.html กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ฯ มีอํานาจในการยื่นขอวีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย อย่างไรก็ตามอํานาจในการอนุญาตให้เข้าและพํานักในประเทศไทยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีวีซ่าที่ถูกต้องเข้ามาในประเทศไทยหากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าบุคคลนั้นอยู่ในหมวดหมู่ของคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งต้องห้ามโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) 2522).

ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดหาศุลกากร (มีผลมิถุนายน 2009)

– พระราชบัญญัติศุลกากรไทย (พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509-พุทธศักราช 2502) ห้ามมิให้ผู้ใดเดินทางเข้าประเทศไทยที่มีบุหรี่มากกว่า 500 กรัม หรือ 200 มวน (1 กล่อง) ต่อคนผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะต้องเสียค่าปรับ 467.5 บาทต่อซอง (หากบุหรี่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า)ผู้เดินทางสามารถวางบุหรี่ส่วนเกินในกล่องที่ตั้งอยู่ในช่องสีเขียว (ไม่มีอะไรประกาศ) ก่อนที่จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้จะถูกลงโทษด้วยค่าปรับและบุหรี่ส่วนเกินของพวกเขาจะถูกยึด

– สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวขอแนะนําให้นักเดินทางแต่ละคนนําบุหรี่มาเองไม่ควรนําบุหรี่มาโดยบุคคลเดียวในกลุ่มเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้กฎหมายกับผู้ที่นําปริมาณมากกว่าจํานวนเงินสูงสุดที่อนุญาตมาด้วย

– ข้อกําหนดศุลกากรไทยครอบคลุมทุกคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง (ระหว่างการขนส่งหรือเพื่อเข้าสู่ราชอาณาจักร)กฎหมายครอบคลุมบุหรี่ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงสถานที่ที่พวกเขาซื้อ

– ผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงประเทศไทยสามารถเข้าดื่มสุราได้สูงสุด 1 ลิตรต่อคน

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลของสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเกี่ยวกับการสละสิทธิ์วีซ่าสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ด้วยความปรารถนาที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับคนชาติทั้งสองรัฐรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้สรุปข้อตกลงการสละสิทธิ์วีซ่าสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พลเมืองอาร์เจนตินาผู้ถือหนังสือเดินทางอาร์เจนตินาสามัญได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดของวีซ่าในการเข้าเปลี่ยนเครื่องและออกจากดินแดนของราชอาณาจักรไทยเพื่อการท่องเที่ยวและได้รับอนุญาตให้อยู่ในดินแดนของราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่เข้าประเทศ

การดูแล:

– ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเป็นเรื่องส่วนตัว ผู้สนใจต้องไปที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.30 น.
– ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจะต้องแสดง DNI สําหรับชาวต่างชาติ
– ขั้นตอนการขอวีซ่าใช้เวลาหนึ่งวันครึ่ง ดังนั้นหนังสือเดินทางอาจถูกถอนออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 36 ชั่วโมงหลังจากแสดงและตั้งแต่เวลา 14.00 น.mถึง 16.30 น.m
– การชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องทําเป็นเงินสดและดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น (ไม่รับเช็ค)

สําคัญ:

-ชาวอาร์เจนตินาต้องแสดงใบรับรองวัคซีนไข้เหลืองเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

-หากมีข้อสงสัยใดๆ ขอแนะนําให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงลอนดอน

ประเภทของวีซ่า

1. VISA DE TRANSITO

-hacer tránsito en el Reino a fin de continuar viaje hacia el país de destino o para reingresar a su propio país (Categoría “TS”)

-participar en actividades deportivas (para deportistas, etc.) (Categoría “S”) ***

*** Se podrá otorgar una Visa de No Inmigrante Categoría “O” a aquellos que tengan programado permanecer en el Reino por más de un mes.

Este tipo de visa también se otorga a la persona a cargo o a la tripulación de un medio de transporte que llegue a un puerto, estación o lugar del Reino (Categoría “C”).

B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

-Pasaporte o documento de viaje con una validez no menor de 6 meses.
-Formulario de Solicitud de Visa debidamente completo.
-Una foto color reciente del solicitante (4 x 4 cm) de frente y fondo blanco.
-Pasaje aéreo pagado en su totalidad.
-Acreditar solvencia económica (20.000 Baht por persona y 40.000 Baht por familia).
-El Funcionario Consular se reserva el derecho de solicitar documentación adicional de considerarlo necesario.
-Reserva de hoteles

C. ARANCEL DE LA VISA

Consultar.

D. VALIDEZ DE LA VISA.

La validez de la visa es de tres meses.

E. PERIODO DE PERMANENCIA.

Se les permitirá a aquellos que ingresen a Thailandia con este tipo de visa permanecer en el Reino por un período de hasta 30 días.

F. PRÓRROGA DE LA PERMANENCIA.

Aquellos que deseen permanecer por más tiempo o cambiar de tipo de visa deben presentar una solicitud de permiso en la Oficina de Inmigraciones, situada en Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, Tel.: 02 287-3101-10 (o en http://www.immigration.go.th). La prórroga de la permanencia como así también el cambio de tipo de visa queda exclusivamente a criterio del funcionario de inmigraciones.

G. REQUISITOS ADICIONALES

Los ciudadanos de ciertos países deben solicitar la visa únicamente en la Embajada o en el Consulado General de Thailandia en su país de origen/residencia o en la Embajada de Thailandia indicada. Por lo tanto, se aconseja a los pasajeros tomar contacto con la Embajada o Consulado General de Thailandia más próximo a fin de averiguar dónde pueden solicitar la visa para ingresar a Thailandia antes de partir.

2. VISA DE TURISTA

A. REQUISITOS.

Este tipo de visa se otorga a aquellos que deseen ingresar al Reino por turismo.

B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

-Pasaporte o documento de viaje con una validez no menor de 6 meses.
-Formulario de Solicitud de Visa debidamente completo.
-Una foto color reciente del solicitante (4 x 4 cm) de frente y fondo blanco.
-Pasaje aéreo pagado en su totalidad.
-Acreditar solvencia económica (20.000 Baht por persona y 40.000 Baht por familia).
-El Funcionario Consular se reserva el derecho de solicitar documentación adicional de considerarlo necesario.
-Reserva de hoteles

C. ARANCEL DE LA VISA

Consultar.

D. VALIDEZ DE LA VISA.

La validez de la visa es de tres meses.

E. PERIODO DE PERMANENCIA.

Al llegar, se les permitirá a aquellos que posean este tipo de visa permanecer en el Reino de Thailandia por un período de hasta 60 días.

F. PRÓRROGA DE LA PERMANENCIA.

Aquellos que deseen permanecer por más tiempo o cambiar de tipo de visa deben presentar una solicitud de permiso en la Oficina de Inmigraciones, situada en Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, Tel.: 02 287-3101-10 (o en http://www.immigration.go.th). La prórroga de la permanencia como así también el cambio de tipo de visa queda exclusivamente a criterio del funcionario de inmigraciones.

G. REQUISITOS ADICIONALES

Los ciudadanos de ciertos países deben solicitar la visa únicamente en la Embajada o en el Consulado General de Thailandia en su país de origen/residencia o en la Embajada de Thailandia indicada.

3. VISA DE NO INMIGRANTE

A. REQUISITOS.

Este tipo de visa se otorga a aquellos que deseen ingresar al Reino con el propósito de:

-desempeñar una función oficial (Categoría “F”)
-llevar a cabo negocios/trabajar (Categoría “B”)
-invertir con la anuencia de los correspondientes Ministerios y Oficinas Gubernamentales de Thailandia (Categoría “IM”)
-invertir o desempeñar otras actividades relacionadas con inversiones,
de acuerdo con las leyes sobre promoción de inversiones (Categoría
“IB”)
-estudiar, realizar un viaje de estudio o de observación, participar en proyectos o seminarios, asistir a una conferencia o curso de
capacitación, estudiar como monje budista extranjero (Categoría “ED”)
-trabajar como productor de cine, periodista o reportero (Categoría
“M”)
-realizar algún trabajo misionero u otra actividad religiosa con la anuencia de los correspondientes Ministerios y Oficinas Gubernamentales de Thailandia (Categoría “R”)
-realizar una investigación científica, capacitarse o enseñar en un instituto de investigación (Categoría “RS”)
-llevar a cabo un trabajo calificado o desempeñarse como experto
o especialista (Categoría “EX”)
-llevar a cabo otras actividades (Categoría “O”) tales como:
Quedarse con la familia, realizar tareas para una empresa estatal o entidad benéfica, quedarse tras haberse jubilado por edad avanzada, recibir tratamiento médico, ser entrenador de algún deporte que el
Gobierno de Thailandia requiera, ser parte o testigo en un juicio.

B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

B.1 Los solicitantes deben presentar la siguiente documentación según el propósito de la visita:

-Formulario de Solicitud de Visa debidamente completo.
-Una foto color reciente del solicitante (4 x 4 cm) de frente y fondo blanco.
-Pasaje aéreo pagado en su totalidad.
-Acreditar solvencia económica (20.000 Baht por persona y 40.000 Baht por familia).
-Reserva de hoteles
-Pasaporte o documento de viaje con una validez no menor de 6 meses. Se requiere una validez de 18 meses cuando se trata de una solicitud de visa por un año.
-Certificado de Nacimiento (“O”)
-Certificado de Matrimonio o equivalente (“O”)
-Expediente académico/Carta de aceptación expedida por la escuela, universidad o instituto correspondiente (“ED”)
-Carta de la Junta de Inversiones de Thailandia (Board of Investment) (“IB”)
-Nota Oficial en la que se certifique el propósito del viaje expedida por la Agencia Gubernamental/Embajada o Consulado/Organismo Internacional/Empresa Estatal en Thailandia. (“F”/”B”/”ED”/”M”/”R”) -Carta de aceptación del Ministerio de Trabajo (a fin de obtener esta nota, el futuro empleador en Thailandia debe presentar el Formulario WP3 en la “Office of Foreign Workers Administration”, Departamento de Empleo, Ministerio de Trabajo, Tel: 02-2452745, 02-2453209 o en la Oficina Provincial de Empleo de la provincia que corresponda. Se puede obtener mayor información en: www.doe.go.th/workpermit/index.html (“B”)
-Carta de la compañía en la que conste el motivo de la visita a Thailandia (“B”)
-Documentos que demuestren la relación comercial con la empresa en Thailandia. (“B”)
-Carta de invitación de las empresas calificadas para emplear extranjeros. (“B”)
-Contrato de trabajo en el que se indique la razón para emplear al solicitante como así también su salario, cargo y calificaciones (el documento debe estar firmado por el director gerente autorizado y llevar el sello de la empresa) (“B”)
-Copia del Permiso de Trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo (sólo en caso que el solicitante haya trabajado previamente en el Reino) (“B”)
-Copia de los documentos societarios, a saber: 1) Lista de los accionistas, 2) inscripción comercial y licencia comercial, 3) perfil de la empresa, 4) detalles de la operación comercial, 5) lista de los trabajadores extranjeros con los nombres, nacionalidades y cargos, 6) mapa de ubicación de la empresa, 7) Balance, Declaración del Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre la Renta de Sociedades (Formularios “Por Ngor Dor 50” y “Por Ngor Dor 30”) del último año, 8) Declaración del Impuesto a las Ganancias para Extranjeros (Formulario “Por Ngor Dor 91”) y, 9) Inscripción en el Impuesto al Valor Agregado (Formulario “Por Por 20”), etc. (“B”)
-Copia de las constancias de estudio del solicitante y cartas de recomendación de empleadores anteriores en las que se detallen el tipo de trabajo realizado y la antigüedad. (“B”)
-Documento en el que se indique el número de turistas extranjeros (sólo para el sector turístico) o documento en el que se indique las operaciones de exportación expedido por bancos (sólo para el sector de exportación) (“B”)

B.2 La documentación a presentar para solicitar una visa de no inmigrante está supeditada a los propósitos indicados en el formulario de solicitud.

B.3 El funcionario consular se reserva el derecho de solicitar documentación adicional de considerarlo necesario.

B.4 Las copias de los documentos societarios deben estar firmadas por el Directorio y llevar el sello de la empresa.

B.5 En caso de no contar con alguno de los documentos solicitados, presentar una nota en la cual se explique el motivo por el cual no se dispone de dicho documento.

B.6 El solicitante debe firmar en cada página de la copia.

B.7 La documentación en idioma extranjero debe estar traducida al thailandés. Si está traducida al inglés, debe ser autenticada por escribano o por la misión diplomática/consular del solicitante.

C. ARANCEL DE LA VISA

Consultar.

D. VALIDEZ DE LA VISA.

Las visas con una sola entrada o entradas múltiples son válidas por tres meses. Las visas con entradas múltiples (como por ejemplo la visa de negocios o de estudio) pueden también llegar a ser válidas por un año.

E. PERIODO DE PERMANENCIA.

Los titulares de este tipo de visa tienen otorgado –en principio- un período de permanencia en el Reino de hasta 90 días a menos que la Oficina de Inmigraciones instruya otra cosa.

Aquellas personas que estén calificadas pueden obtener un permiso de permanencia adicional de un año a contar a partir de la fecha de entrada al Reino según las disposiciones de la Oficina de Inmigraciones sobre la prórroga de la permanencia. La prórroga de la permanencia queda a criterio del funcionario de inmigraciones.

Nota: Los solicitantes que deseen permanecer en el Reino por más de 90 días tienen que presentar la solicitud en la misión consular de Thailandia en el exterior o bien en la Oficina de Inmigraciones en Bangkok, sita en Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, Tel.: 02 287-3101-10 (o en http://www.immigration.go.th).
El funcionario consular debe pedir autorización a la Oficina de Inmigraciones. Una vez que se recibe la autorización, el funcionario consular puede otorgar la visa de acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Inmigraciones.

G. REQUISITOS ADICIONALES

Los ciudadanos de ciertos países deben solicitar la visa únicamente en la Embajada o en el Consulado General de Thailandia en su país de origen/residencia o en la Embajada de Thailandia indicada. Por lo tanto, se aconseja a los pasajeros contactarse con la Embajada o Consulado General de Thailandia más próximo a fin de averiguar dónde pueden solicitar la visa para Thailandia antes de partir.

4. VISA DIPLOMÁTICA / 5. VISA OFICIAL

Al presentar una solicitud oficial, las Embajadas o Consulados Generales de Thailandia pueden otorgar visas a titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales que asuman cargos en las Misiones Diplomáticas o Consulares extranjeras o en Organismos Internacionales en el Reino como así también a los familiares más directos.

Documentación de apoyo: Nota Verbal y/o documentos emitidos por el gobierno extranjero u organismo internacional en la que se certifique la identidad de dicha persona y los propósitos mientras resida en el Reino.

6. VISA DE CORTESÍA

Al presentar una solicitud oficial, las Embajadas o Consulados Generales de Thailandia pueden otorgar la visa de cortesía a titulares de pasaportes ordinarios/oficiales/diplomáticos que ingresen al Reino para una tarea oficial o bien para otros fines.

Documentación de apoyo: documentos emitidos por la agencia gubernamental, gobierno extranjero u organismo internacional en la que se certifique la identidad de dicha persona y los propósitos mientras visita el Reino.

รายชื่อประเทศที่ประกาศพื้นที่
ที่ติดเชื้อไข้เหลือง

ตามบทบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่ประกาศว่าติดเชื้อไข้เหลืองจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพระหว่างประเทศ 2 20 200 2000 999
ต้องยื่นใบรับรองสุขภาพระหว่างประเทศพร้อมกับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือเข้าราชอาณาจักร สําหรับพลเมืองของประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างที่ไม่ได้เดินทางจากหรือผ่านประเทศเหล่านั้นพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าภูมิลําเนาของพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ติดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่ไม่จําเป็น

รายชื่อประเทศที่ประกาศพื้นที่ที่ติดเชื้อไข้เหลือง

1. แองโกลา: สาธารณรัฐแองโกลา 2. สาธารณรัฐแองโกลา
อาร์เจนตินา: สาธารณรัฐอาร์เจนตินา * ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010
3. เบนิน: สาธารณรัฐเบนิน
4. โบลิเวีย: สาธารณรัฐโบลิเวีย
5. บราซิล: สหสาธารณรัฐบราซิล
6. บูร์กินาฟาโซ: บูร์กินาฟาโซ
7. บุรุนดี: สาธารณรัฐบุรุนดี
8. แคเมอรูน: สหพันธ์สาธารณรัฐแคเมอรูน
9. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
10. ชาด: สาธารณรัฐชาด
11. โคลอมเบีย: สาธารณรัฐโคลอมเบีย
12. คองโก: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
13. คองโก: สาธารณรัฐคองโก
14. ไอวอรีโคสต์: สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

15. เอกวาดอร์: สาธารณรัฐเอกวาดอร์
16. สาธารณรัฐเอกวาดอร์ อิเควทอเรียลกินี: สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
17. เอธิโอเปีย: สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
18. เฟรนช์เกียนา
19. กาบอง: สาธารณรัฐกาบอง
20. แกมเบีย: สาธารณรัฐแกมเบีย
21. กานา: สาธารณรัฐกานา
22. กินีบิสเซา: สาธารณรัฐกินีบิสเซา
23. กินี: สาธารณรัฐกินี
24. กายอานา: สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
25. เคนยา: สาธารณรัฐเคนยา
26. ไลบีเรีย: สาธารณรัฐไลบีเรีย
27. มาลี: สาธารณรัฐมาลี
28. มอริเตเนีย: สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
29. ไนเจอร์: สาธารณรัฐไนเจอร์

30. ไนจีเรีย: สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
31. ปานามา: สาธารณรัฐปานามา
32. ปารากวัย: สาธารณรัฐปารากวัย * ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010
33.เปรู: สาธารณรัฐเปรู
34. รวันดา: สาธารณรัฐรวันดา
35. เซาโตเมและปรินซิปี: สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาโตเมและปรินซิปี
36 เซเนกัล: สาธารณรัฐเซเนกัล
37. เซียร์ราลีโอน: สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
38 โซมาเลีย: สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
39. ซูดาน: สาธารณรัฐซูดาน
40 ซูรินาเม: สาธารณรัฐซูรินาเม
41. แทนซาเนีย: สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
42. โทโก: สาธารณรัฐโทโก
43 ตรินิแดดและโตเบโก: สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
44 ยูกันดา: สาธารณรัฐยูกันดา
45. เวเนซุเอลา: สาธารณรัฐเวเนซุเอลา

รายชื่อประเทศที่ได้ข้อสรุปข้อตกลงกับ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่า

ผม รายชื่อประเทศที่ได้ข้อสรุปข้อตกลงกับประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการหรือบริการ / หนังสือเดินทางพิเศษและได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 และ 90 วัน

30 วัน

1. กัมพูชา
2. กัมพูชา จีน
3. ลาว
4. มองโกเลีย
5. พม่า
6. โอมาน
7. เวียดนาม

90 วัน

1. อาร์เจนตินา
2. อาร์เจนตินา ออสเตรีย
3. เบลเยียม
4. ภูฏาน
5. บราซิล
6. ชิลี
7. คอสตาริกา
8. โครเอเชีย
9. เช็ก
10 เยอรมนี
11. ฮังการี
12. อินเดีย
13. อิสราเอล
14. อิตาลี
15. ญี่ปุ่น
16. สาธารณรัฐเกาหลี
17. ลักเซมเบิร์ก
18. มาเลเซีย
19. เม็กซิโก
20 เนเธอร์แลนด์
21. เนปาล
22. เปรู
23. ฟิลิปปินส์
24. โปแลนด์
25. โรมาเนีย
26. สหพันธรัฐรัสเซีย
27. สิงคโปร์
28. สาธารณรัฐสโลวัก
29. แอฟริกาใต้
30. สวิตเซอร์แลนด์ (รวมถึงลิกเตนสไตน์)
31. ตูนิเซีย
32. ตุรกี

II. รายชื่อประเทศที่ได้ข้อสรุปข้อตกลงกับประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 และ 90 วัน

30 วัน

1. ลาว
2. ลาว เวียดนาม
3. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
4. เขตบริหารชรานมาเก๊า

90 วัน

1. อาร์เจนตินา
2. อาร์เจนตินา บราซิล
3. ชิลี
4. สาธารณรัฐเกาหลี
5. เปรู

หมายเหตุ: พลเมืองของประเทศเหล่านั้นที่มีข้อตกลงการสละสิทธิ์วีซ่ากับประเทศไทยและตั้งใจจะทํางานหรืออยู่ในประเทศไทยนานกว่าที่กําหนดไว้ในข้อตกลงทวิภาคีจะต้องยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทํางานหรืออยู่ได้