ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร