สายด่วน – บัตรผ่านประเทศไทย

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและการอนุมัติในระบบ Thailand Pass และไม่จําเป็นต้องให้ผู้เดินทางปรับกําหนดการเดินทาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ระบบ Thailand Pass จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนน้อยกว่า 1 วันก่อนวันออกเดินทาง อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางไม่ยุ่งยากขอแนะนําให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีเดินทางฉุกเฉิน (ฉุกเฉินทางการแพทย์หรือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม) โปรดส่งใบสมัคร / เอกสารประกอบการ testgo@consular.go.th

เวลาดําเนินการของบัตร Thailand Pass คือ 3 ถึง 7 วัน ขอแนะนําให้ผู้สมัครวางแผนล่วงหน้าและส่งการลงทะเบียนสําหรับบัตร Thailand Pass อย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง