การบรรยายพิเศษในหัวข้อความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – อาร์เจนตินา และโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – อาร์เจนตินาและโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายโดยนายเคลาดิโอ ฮาเวียร์ โรเซนคไวก์ (Claudio Javier Rozencwaig) รองปลัดกระทรวงด้านนโยบายการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งได้เดินทางเยือนไทยเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุม Political Consultations ไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๕ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานร่วมฝ่ายไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการบรรยาย และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการและนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม

นายเคลาดิโอ ฮาเวียร์ โรเซนคไวก์ บรรยายเกี่ยวกับนโยบายและประเด็นต่างประเทศที่อาร์เจนตินาให้ความสำคัญ อาทิ การผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีในเวทีโลก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อาร์เจนตินา และโอกาสความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้า วัฒนธรรม พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และเทคโนโลยีอวกาศรวมทั้งได้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกอบรมทางการทูตระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศแห่งชาติ (National Foreign Service Institute) กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งทั้งสองสถาบันฯ ได้เห็นชอบที่จะมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกอบรมทางการทูตระหว่างกัน โดยอยู่ระหว่างรอการลงนาม

รูปภาพประกอบ